top of page

HELP & ADVICE

Ceredigion Bulletin – Keeping warm at home 

(30/01/2024)

Ceredigion Citizens Advice has an Energy Advice Team

Ceredigion Citizens Advice has an Energy Advice Team, they can provide holistic energy advice. If you qualify, this can advice includes accessing grants to pay for pay as you go gas and electricity, as well as grants to buy oil, lpg, coal and wood. We also have some small energy efficiency items, and winter warmth packs to give out. Contact details 01239 621 974 Monday, Wednesday, or Thursday 10 am to 1 pm, or check out other ways to contact: https://www.cabceredigion.org/services/

There is information available to get help if you’re behind with your energy bills on Citizens advice Get help if you’re behind with your energy bills - Citizens Advice which includes a list of grants to help pay off your energy debt.

ECO4 Flex Funding – Home Energy Efficiency Measures

The Energy Company Obligation 4 (ECO4) is a UK Government energy efficiency scheme that will run until March 2026. Under ECO4 obligated energy suppliers are required to reduce heating costs for low income and vulnerable households by funding energy efficiency, insulation and heating measures. The scheme aims to reduce fuel poverty and energy bills in the long-term and reduce carbon emissions. Energy companies work with third party installers to deliver their obligations under ECO4 and it is up to the energy companies to determine which measures they choose to fund, the level of funding they provide and the installer they choose to work with.

Changes to the Welsh Government Warm Homes scheme

The Welsh Government Warm Homes Nest scheme will come to an end at the end of March 2024, with a new scheme replacing it on Monday 1 April 2024. The new scheme will have a greater focus on low carbon technologies for the home where it makes sense to do so, to support Welsh Government’s ambition to make Wales net zero by 2050.

Under the new scheme, each home will be individually assessed, and the best energy efficient solution will be offered. This may be through insulation, low carbon heating and renewable technologies.

Nest will continue to provide advice to customers on saving energy and money and will remain open from Monday – Friday 9am – 6pm until the end of March 2024. Customers will also be able to express their interest in the new scheme through the Nest advice service and discuss other energy efficiency and low carbon grant schemes which are available.

To maximise delivery of applications in progress by the end of March 2024, we are not taking new applications except for eligible vulnerable customers with no heating or hot water at the property.

Energy Discounts and Other Grants

With the rising cost of energy, there are a number of government schemes and grants available to help people with their bills that you may qualify for such as the Warm Home Discount, the Winter Fuel Payment and the Cold Weather Payment.

Club Cosy - Ceredigion Fuel Clubs

Ceredigion Oil clubs can help you save money, connect to our community and reduce carbon emissions. To find the details of an oil club that covers your local area, go to: Club Cosy - Ceredigion Fuel - Ceredigion County Council

What to do if you're struggling to pay your energy bills

The Money Saving Expert website has some suggestions that could help: What to do if you're struggling to pay your energy bills (moneysavingexpert.com)

The website also, sadly, includes Heat the human not the home – save cash, stay warm | MoneySavingExpert

Paying for Fuel Webinar

The Paying for Fuel webinar is aimed at frontline workers with no prior knowledge of fuel statements, tariffs or switching.

The course will look at how we are charged for gas and electricity, the types of tariffs we use and how we can limit our expenditure. It will help delegates understand the content of fuel statements and how we can use the information to assist householders.

25 January 2024 (9:15am registration for a 9:30pm start - 12:00pm)

30 January 2024 (9:15am registration for a 9:30pm start - 12:00pm)

12 February 2024 (1:15pm registration for a 1:30pm start - 4:00pm)

Funded places are available to non-commercial organisations based in England and Wales (such as local authorities, housing associations, advice agencies etc). Learners must also be frontline staff or volunteers that encounter and provide advice to those in or at risk of fuel poverty. This applies to webinar delivery only. Book your place here: Training Diary - National Energy Action (NEA)

Head to the County Council’s website for information on Cost-of-living support : Cost of Living Support - Ceredigion County Council

Bwletin Ceredigion – Cadw’n gynnes yn y cartref 

(30/01/2024)

Gyngor ar Bopeth Ceredigion Dîm Cyngor ar Ynni

Mae gan Gyngor ar Bopeth Ceredigion Dîm Cyngor ar Ynni, gallant ddarparu cyngor ynni cyfannol. Os ydych yn gymwys, gall hyn gynnwys cael mynediad at grantiau i dalu am dâl wrth i chi fynd (pay as you go) nwy a thrydan, yn ogystal â grantiau i brynu olew, lpg, glo a phren. Mae gennym hefyd rai eitemau effeithlonrwydd ynni bach, a phecynnau cynhesrwydd y gaeaf i'w dosbarthu.

Manylion cyswllt 01239 621 974 Dydd Llun, Dydd Mercher, neu Iau 10am i 1 pm, neu edrychwch ar ffyrdd eraill o gysylltu: Cael Gwybodaeth Cyngor (cabceredigion.org)

Mae gwybodaeth ar gael i gael cymorth os ydych ar ei hôl hi gyda'ch biliau ynni ar Gyngor ar Bopeth Cael help os ydych chi ar ei hôl hi gyda’ch biliau ynni - Cyngor ar Bopeth (citizensadvice.org.uk) sy’n cynnwys rhestr o grantiau i helpu i dalu'ch dyled ynni.

Cyllid ECO4 Flex - Mesurau Effeithlonrwydd Ynni Cartref 

Mae Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni 4 (ECO4) yn gynllun effeithlonrwydd ynni Llywodraeth y DU a fydd yn rhedeg tan fis Mawrth 2026. O dan ECO4 mae'n ofynnol i gyflenwyr ynni leihau costau gwresogi ar gyfer aelwydydd incwm isel ac agored i niwed trwy ariannu mesurau effeithlonrwydd ynni, inswleiddio a gwresogi. Nod y cynllun yw lleihau tlodi tanwydd a biliau ynni yn y tymor hir a lleihau allyriadau carbon. Mae cwmnïau ynni yn gweithio gyda gosodwyr trydydd parti i gyflawni eu rhwymedigaethau o dan ECO4 a'r cwmnïau ynni sydd i benderfynu pa fesurau y maent yn dewis eu hariannu, lefel y cyllid y maent yn ei ddarparu a'r gosodwr y maent yn dewis gweithio ag ef.

Newidiadau i gynllun Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru

Bydd cynllun Nyth Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru yn dod i ben ddiwedd Mawrth 2024, gyda chynllun newydd yn ei ddisodli ddydd Llun 1 Ebrill 2024. Bydd gan y cynllun newydd fwy o ffocws ar dechnolegau carbon isel ar gyfer y cartref lle mae’n gwneud synnwyr i wneud hynny, i gefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn sero net erbyn 2050.

O dan y cynllun newydd, bydd pob cartref yn cael ei asesu’n unigol, a chynigir yr ateb gorau sy’n effeithlon o ran ynni. Gall hyn fod drwy inswleiddio, gwresogi carbon isel a thechnolegau adnewyddadwy.

Bydd Nyth yn parhau i roi cyngor i gwsmeriaid ar arbed ynni ac arian a bydd yn parhau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 6pm tan ddiwedd mis Mawrth 2024. Bydd cwsmeriaid hefyd yn gallu mynegi eu diddordeb yn y cynllun newydd drwy wasanaeth cynghori Nyth a thrafod cynlluniau eraill o ran effeithlonrwydd ynni a’r grantiau carbon isel sydd ar gael.

 Er mwyn gwneud y gorau o’r broses o weithredu’r ceisiadau sydd ar y gweill erbyn diwedd mis Mawrth 2024, ni fyddwn yn cymryd ceisiadau newydd ac eithrio cwsmeriaid cymwys sy’n agored i niwed heb wres na dŵr poeth yn yr eiddo.

Gostyngiadau Ynni a Grantiau Eraill

Gyda chost ynni’n codi, mae nifer o gynlluniau a grantiau llywodraeth ar gael i helpu gyda biliau y gallech fod yn gymwys ar eu cyfer megis y Gostyngiad Cartref Cynnes, y Taliad Tanwydd Gaeaf a’r Taliad Tywydd Oer.

 

Clwb Clud - Clybiau Olew Ceredigion

Gall Clybiau Olew Ceredigion eich helpu i arbed arian, cysylltu â’r gymuned a lleihau allyriadau carbon. I gael hyd i fanylion clwb olew ar gyfer eich ardal chi, ewch i: Clwb Clud - Clybiau Olew - Cyngor Sir Ceredigion

Beth i'w wneud os ydych yn cael trafferth talu eich biliau ynni

Mae’r wefan Money Savig Expert gydag awgrymiadau all helpu: What to do if you're struggling to pay your energy bills (moneysavingexpert.com)  (ar gael yn y Saesneg yn unig) 

Mae'r wefan hefyd, yn anffodus, yn cynnwys gwybodaeth ar sut i gadw'ch hun yn gynnes, yn hytrach na'ch cartref  Heat the human not the home – save cash, stay warm | MoneySavingExpert (ar gael yn y Saesneg yn unig) 

Gweminar Talu am Danwydd

Mae'r weminar Talu am Danwydd wedi'i anelu at weithwyr rheng flaen heb unrhyw wybodaeth flaenorol am ddatganiadau tanwydd, tariffau na newid.

Bydd y cwrs yn edrych ar sut y codir tâl arnom am nwy a thrydan, y mathau o dariffau a ddefnyddiwn a sut y gallwn gyfyngu ar ein gwariant. Bydd yn helpu cynrychiolwyr i ddeall cynnwys datganiadau tanwydd a sut y gallwn ddefnyddio'r wybodaeth i gynorthwyo deiliaid tai.

·       25 Ionawr 2024 (9:15am cofrestru ar gyfer 9:30pm yn dechrau - 12:00pm)

·       30 Ionawr 2024 (9:15am cofrestru ar gyfer 9:30pm yn dechrau - 12:00pm)

·       12 Chwefror 2024 (1:15pm cofrestru ar gyfer 1:30pm yn dechrau - 4:00pm)

Mae lleoedd a ariennir ar gael i sefydliadau anfasnachol sydd wedi'u lleoli yng Nghymru a Lloegr (megis awdurdodau lleol, cymdeithasau tai, asiantaethau cynghori ac ati). Rhaid i ddysgwyr hefyd fod yn staff rheng flaen neu'n wirfoddolwyr sy'n dod ar draws ac yn rhoi cyngor i'r rhai sydd mewn tlodi tanwydd neu sydd mewn perygl ohono. Mae hyn yn berthnasol i gyflwyno gweminarau yn unig. Archebwch eich lle yma: Training Diary - National Energy Action (NEA) (dolen i wefan allanol, Saesneg yn unig)

 

 

 

Ewch i wefan y Cyngor Sir am wybodaeth am gymorth costau byw : Cymorth Costau Byw - Cyngor Sir Ceredigion

 

Ceredigion Bulletin – Costs for Families

(30/01/2024)

Help Paying for your Childcare

Get 30 hours of childcare for 3 and 4 year olds in Wales Childcare Offer for Wales - Ceredigion County Council

Tax free Childcare For working families, including the self-employed, in the UK Apply for Tax-Free Childcare - GOV.UK (www.gov.uk).

Universal Credit for Childcare for working families claiming Universal Credit, in England, Scotland, Northern Ireland and Wales Universal Credit childcare costs - GOV.UK (www.gov.uk).

Further information is available:

Childcare Choices | 30 Hours Childcare, Tax-Free Childcare and More | Help with Costs | GOV.UK – Ensure you click ‘Wales’ as each country is different.

Little Steps Big Struggles Childcare in Wales – Research Report

Research was conducted by Oxfam Cymru to understand the experiences of parents with childcare provision and support in Wales.

The report provides a detailed analysis of gaps in childcare services in Wales and highlights the correlation between childcare and poverty. It also demonstrates the impact of childcare costs and needs on family finances and parents/guardians' employment. The report generates constructive recommendations to achieve a better childcare system in Wales. You can access the report here: bit.ly/3G2DAbX

Third 2023/24 Cost of Living Payment dates announced

On 13 December, the Government announced that millions of UK households will shortly get a Cost of Living Payment of £299. This payment will be made to eligible claimants on means tested benefits between Tuesday 6 February and Thursday 22 February.

This is the third of three payments over the financial year totalling up to £900. Customers will receive the payments automatically. They do not need to contact DWP or do anything to receive the payment.

If a household becomes retrospectively entitled to a Cost of Living Payment or someone believes they are entitled but do not receive one, they can report this on GOV.UK from the 23 February.

Children’s and baby’s clothes bank bank.

Find your nearest Baby Bundle Bank - Plant Dewi.

Borth Community Hub have a wide range of children’s clothes for children up to the age of 11.

They also have some lovely books to put in as book bundles . 

If anyone would like a bundle they just need to email rachel1@borthcommunityhub.co.uk

Henry Smith Charity is offering grants for Children

Henry Smith Charity – holiday grants for children to support recreational trips or holidays for groups of children who experience disadvantage or who have disabilities. These must take place within the UK, and children must be aged 13 or younger. Applications are being accepted until 19 March 2024 for trips taking place between 15 January and 30 April 2024.

Period Poverty in Ceredigion

Ceredigion County Council in partnership with Ceredigion Youth Council aim to promote period dignity and tackle period poverty through its use of Welsh Government’s Period Dignity Grant: Period Dignity in Ceredigion - Ceredigion County Council which sows where people can find free period products.

Free School Meals

Free School Meals - Ceredigion County Council are available to eligible pupils who attend schools, on a full-time basis, which are under the jurisdiction of Ceredigion Education Authority.

School Essentials Grant

The School Essentials Grant is available to children and young people eligible for free school meals (eFSM), Looked After Children (LAC), and those who are classed as No Recourse to Public Funds (NRPF) in year groups Reception to Year 11. Please see the FSM page for details of the qualifying criteria, link seen at the bottom of this page. For more information: School Essentials Grant - Ceredigion County Council

Head to the County Council’s website for information on Cost-of-living support : Cost of Living Support - Ceredigion County Council.

Bwletin Ceredigion – Costau Teuluol

 

Cymorth i dalu am Gofal Plant

Sicrhewch 30 awr o ofal plant i blant 3 a 4 oed yng Nghymru Cynnig Gofal Plant i Gymru - Cyngor Sir Ceredigion

Gofal Plant Di-dreth Ar gyfer teuluoedd sy'n gweithio, gan gynnwys yr hunan-gyflogedig, yn y DU Gwneud cais am ofal plant sy’n rhydd o dreth - GOV.UK (www.gov.uk)

Credyd Cynhwysol ar gyfer Gofal Plant i deuluoedd sy’n gweithio sy’n hawlio Credyd Cynhwysol, yn Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Chymru Costau gofal plant Credyd Cynhwysol - GOV.UK (www.gov.uk)

Mae rhagor o wybodaeth ar gael: Childcare Choices | 30 Hours Childcare, Tax-Free Childcare and More | Help with Costs | GOV.UK – Yn Saesneg yn unig ma’r ddolen yma. Sicrhewch eich bod yn clicio ar ‘Wales’ gan fod pob gwlad yn wahanol.

Camau Bach Brwydrau Mawr, Gofal Plant yng Nghymru – Adroddiad Ymchwil

Cynhaliwyd ymchwil gan Oxfam Cymru i ddeall profiadau rhieni gyda darpariaeth a chefnogaeth gofal plant yng Nghymru.

Mae’r adroddiad yn rhoi dadansoddiad manwl o bylchau mewn gwasanaethau gofal plant yng Nghymru ac yn amlygu’r gydberthynas rhwng gofal plant a thlodi. Mae hefyd yn dangos effaith costau ac anghenion gofal plant ar gyllid teuluoedd a chyflogaeth rhieni/gwarcheidwaid. Mae'r adroddiad yn cynhyrchu argymhellion adeiladol i sicrhau gwell system gofal plant yng Nghymru.

Gallwch weld yr adroddiad trwy'r dolenni canlynol: https://t.co/KJON38v7DC

Cyhoeddi dyddiadau Talu Costau Byw 2023/24

Ar 13 Rhagfyr, cyhoeddodd y Llywodraeth y bydd miliynau o aelwydydd y DU yn cael Taliad Costau Byw o £299 cyn bo hir. Bydd y taliad hwn yn cael ei wneud i hawlwyr cymwys ar fudd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd rhwng dydd Mawrth 6 Chwefror  a dydd Iau 22 Chwefror.

Dyma'r trydydd o dri thaliad dros y flwyddyn ariannol sy'n dod i gyfanswm o hyd at £900. Bydd cwsmeriaid yn derbyn y taliadau yn awtomatig. Nid oes angen iddynt gysylltu â'r Adran Gwaith a Phensiynau na gwneud unrhyw beth i dderbyn y taliad.

Os oes gan aelwyd hawl ôl-weithredol i Daliad Cost Byw neu os yw rhywun yn credu bod ganddynt hawl ond nad ydynt yn derbyn un, gallant roi gwybod am hyn ar GOV.UK o 23 Chwefror.

Banciau Dillad Plant a Babanod.

Dewch o hyd i'ch Banc Bwndel Babi - Plant Dewi agosaf.

Mae gan Hyb Cymunedol y Borth ystod eang o ddillad plant ar gyfer plant hyd at 11 oed. Mae ganddynt hefyd rai llyfrau hyfryd i'w rhoi mewn fel bwndeli llyfrau.  Os hoffai unrhyw un gael bwndel, dim ond anfon e-bost rachel1@borthcommunityhub.co.uk

Elusen Henry Smith – grantiau gwyliau i blant 

Mae Elusen Henry Smith yn cynnig grantiau i gefnogi teithiau hamdden neu wyliau i grwpiau o blant sy'n profi anfantais neu sydd ag anableddau. Mae'n

 rhaid i'r rhain ddigwydd yn y Deyrnas Unedig, ac mae'n rhaid i blant fod yn 13 oed neu'n iau. Mae ceisiadau'n cael eu derbyn tan 19 Mawrth 2024 ar gyfer teithiau sy'n digwydd rhwng 15 Ionawr a 30 Ebrill 2024.

Urddas Mislif yng Ngheredigion

Mae Cyngor Sir Ceredigion mewn partneriaeth â Chyngor Ieuenctid Ceredigion yn anelu at hyrwyddo urddas mislif a mynd i’r afael â thlodi mislif drwy ddefnyddio Grant Urddas Mislif Llywodraeth Cymru: Urddas Mislif yng Ngheredigion - Cyngor Sir Ceredigion sy’n dangos lle mae pobl yn gallu ddod o hyd i gynhyrchion mislif am ddim.

Prydau Ysgol am Ddim

Prydau Ysgol am Ddim - Cyngor Sir Ceredigion ar gael i ddisgyblion cymwys sy'n mynychu ysgolion, yn llawn amser, a reolir gan Awdurdod Addysg Ceredigion.

Grant Hanfodion Ysgol

Mae’r Grant Hanfodion Ysgol ar gael i blant a phobl ifanc sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim (PYDd), Plant sy'n Derbyn Gofal, a'r rhai nad oes ganddynt hawl i gyllid cyhoeddus o’r flwyddyn dderbyn i Flwyddyn 11. Am fwy o wybodaeth Grant Hanfodion Ysgol - Cyngor Sir Ceredigion

Ewch i wefan y Cyngor Sir am wybodaeth am chymorth costau byw : Cymorth Costau Byw - Cyngor Sir Ceredigion

bottom of page